JedenSlad.pl

Polityka prywatności

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności zwroty rozpoczynające się wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie dostępnym pod adresem: www.jedenslad.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych JedenŚlad przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich Usług świadczonych przez JedenŚlad.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta na potrzeby korzystania z Usług oferowanych przez JedenŚlad jest spółka JedenŚlad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewska 253F/2, 01-459 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000670049, NIP: 5252704648, REGON: 366879371 zwana dalej "Administratorem".
 3. Dane osobowe Klienta przekazane Administratorowi przez Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia aby zbierane przez niego dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wskazanym w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody następuje przed dokonaniem Rejestracji Klienta na Stronie Internetowej, co następuje w sposób wyraźny poprzez zaznaczenie przez Klienta przycisku wyboru i dokonanie rejestracji.

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klienta na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, koniecznych do zawarcia i wykonania Umowy, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta podczas rejestracji na Stronie Internetowej.
 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klienta w celu zawarcia i wykonania Umowy, a także w celach marketingowych.
 3. Przekazanie przez Klienta jego danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia Umowy i jej wykonania.
 4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta jest dobrowolne.
 5. Klient przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi w szczególności podczas rejestracji na Stronie Internetowej, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, formularza służącego do zgłoszenia zdarzenia lub szkody, podczas przesyłania formularza kontaktowego, reklamacyjnego, zapytania.
 6. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia skuterów elektrycznych, a także inne dane osobowe niezbędne do wystawienia na życzenie Klienta faktury: nazwę firmy, NIP.
 7. Klient udostępnia również Administratorowi skan dowodu osobistego lub prawa jazdy albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia skuterów elektrycznych.
 8. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy, wystawienia faktury na życzenie Klienta, udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Klienta pytania, rozpatrzenia reklamacji, odebrania zgłoszenia o powstałej szkodzie lub zdarzeniu z udziałem Skutera i przeprowadzenia postępowania związanego z powstałą szkodą, udzielenia Klientowi informacji, kontaktowania się z Klientem, wysyłania newsletterów.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Klient ma w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany za pośrednictwem Aplikacji lub Strony Internetowej lub zobowiązany jest do skierowania do Administratora wniosku zawierającego żądanie ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany, za pośrednictwem wiadomości mailowej przesłanej na adres: kontakt@jedenslad.pl

V. PLIKI "COOKIES"

 1. Strona Internetowa używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług na Stronie Internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Pliki te pozwalają na indywidualne dostosowanie strony do każdego użytkownika strony i zapamiętywanie jego ustawień. Administrator wykorzystuje cookies własne (pliki tego typu zamieszczone przez niego), w celu analizy, konfiguracji serwisu i świadczenia usług marketingowych oraz cookies zewnętrzne (zamieszczone przez partnerów Administratora) w celu badań ruchu strony.
 3. Klient w każdym momencie może usunąć pliki cookies (wykorzystując funkcje swojej przeglądarki internetowej) oraz zmienić ustawienia ich dotyczące.

VI. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona Internetowa może zawierać linki zewnętrznych witryn www. Administrator nie odpowiada za stosowane tam praktyki w dziedzinie poufności ani za treści takich witryn. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.
 2. Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.