JedenSlad.pl

Regulamin

I. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki (i) zawarcia Umowy pomiędzy JedenŚlad, a Klientem, (ii) wykonania Umowy (iii) korzystania z Usługi oferowanej przez JedenŚlad, polegającej na Wypożyczaniu Klientowi przez JedenŚlad Skutera za pośrednictwem Aplikacji zainstalowanej przez Klienta na Urządzeniu, po uprzednim zarejestrowaniu się przez Klienta na stronie internetowej www.jedenslad.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.jedenslad.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 3. Dane kontaktowe Operatora:

JedenŚlad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Cybernetyki 19B

02-677 Warszawa

tel: 22 123 55 89

e-mail: kontakt@jedenslad.pl

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty, rozpoczynające się wielką literą oznaczają:

 1. Aplikacja - aplikację mobilną zainstalowaną przez Klienta na Urządzeniu, umożliwiającą wynajęcie przez Klienta Skutera oraz korzystanie ze Skutera przez Klienta w Okresie Wypożyczenia.
 2. Dozwolona Strefa Użytkowania - 10 kilometrów od granic Dozwolonej Strefy Zwrotu
 3. Dozwolona Strefa Zwrotu - https://jedenslad.pl/jade
 4. JedenŚlad - spółkę pod firmą JedenŚlad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydziała Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000670049, NIP: 5252704648, REGON: 366879371 (organ dokonujący rejestracji: zarząd).
 5. Klient - osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę z JedenŚlad na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Okres Wypożyczenia - okres od chwili Wypożyczenia Skutera za pośrednictwem Aplikacji do chwili jego prawidłowego Zwrotu.
 7. Operator - spółkę pod firmą JedenŚlad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydziała Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000670049, NIP: 5252704648, REGON: 366879371
 8. Opłata - opłatę pobieraną od Klienta (poprzez przelew, szybki przelew, obciążenie karty) za wykonaną Usługę, każdorazowo naliczana po zakończeniu Okresu Wypożyczenia. Sposób obliczania wysokości Opłaty określa Tabela Opłat i Kar.
 9. Opłata Aktywacyjna - kwotę ponoszoną przez Klienta podczas rejestracji na Stronie Internetowej, stanowiącą jednocześnie pierwszą wpłatę na poczet opłat za korzystanie z Usługi. Wysokość Opłaty Aktywacyjnej określa Tabela Opłat i Kar.
 10. Opłata Doładowująca - opłatę wniesioną przez Klienta na Rachunek Przedpłacony, na poczet przyszłych Wypożyczeń Skutera, inną niż Opłata Aktywacyjna.
 11. Pauza - przerwanie korzystania ze Skutera poprzez jego zaparkowanie w dozwolonym miejscu i wyłączenie zapłonu. Opcja Pauzy nie kończy Okresu Wypożyczenia. Opłaty za okres Pauzy określa Tabela Opłat i Kar.
 12. Rachunek Przedpłacony - indywidualne konto Klienta w Systemie, za pomocą którego Klient opłaca korzystanie z Usługi.
 13. Regulamin - niniejszy regulamin opisujący zasady i warunki zawarcia Umowy pomiędzy JedenŚlad, a Klientem, wykonania Umowy, korzystania z Usługi oferowanej Kupującym przez Operatora, w szczególności rodzaj i zakres usług świadczonych przez Operatora, warunki świadczenia Usług przez Operatora, warunki zawierania i rozwiązywania Umowy, tryb postępowania reklamacyjnego, zakres praw i obowiązków Stron, odpowiedzialność Klienta za uszkodzenie Skutera.
 14. Skuter - skuter elektryczny, posiadający silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, o maksymalnej ładowności (obciążeniu) 160 kilogramów, który można Wypożyczyć za pośrednictwem Aplikacji. Skuter zawiera wyposażenie do niego dołączone: dwa kaski, kufer, pakiet akumulatorów, kopię dowodu rejestracyjnego, potwierdzenie ubezpieczenia i jest wyposażony w system komputerowy do jego obsługi;
 15. Strona Internetowa - www.jedenslad.pl.
 16. Strony - Klienta i Operatora (JedenŚlad).
 17. System - stworzony przez JedenŚlad system komputerowy, który składa się ze Strony Internetowej i Aplikacji, umożliwiający zapoznanie się Klienta z Usługą oferowaną przez Operatora, rejestrację Klienta na Stronie Internetowej, zawarcie Umowy, Wypożyczenie Skutera, korzystanie ze Skutera.
 18. Tabela Opłat i Kar - cennik usług świadczonych przez Operatora oraz opłat, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem Umowy, korzystaniem z Usługi lub z wystąpieniem zdarzeń opisanych w Regulaminie, stanowiący integralną część Umowy. Tabela Opłat i Kar stanowi załącznik do Regulaminu oraz dostępna jest na Stronie Internetowej.
 19. Umowa - umowę zawartą pomiędzy Klientem, a Operatorem, ustalającą wzajemne prawa i obowiązki Stron określone w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta po zarejestrowaniu się Klienta na Stronie Internetowej, zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 20. Urządzenie - urządzenie mobilne, posiadające system operacyjny Android, na którym Klient instaluje Aplikację i korzysta z Aplikacji.
 21. Usługa - usługę świadczoną przez Operatora na rzecz Klienta polegającą na wynajęciu Klientowi Skutera za pośrednictwem Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie, po uprzednim zawarciu Umowy.
 22. Wypożyczenie - wynajęcie przez Klienta Skutera za pośrednictwem Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie, które następuje w chwili odblokowania kufra Skutera za pośrednictwem Aplikacji poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Aplikacji
 23. Zwrot - dokonanie przez Klienta zwrotu Skutera po zakończeniu Okresu Wypożyczenia, który następuje po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie w chwili wybrania w Aplikacji odpowiedniej opcji.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. JedenŚlad świadczy na rzecz Klienta Usługę polegającą na Wypożyczaniu Skutera Klientowi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu skorzystania z Usługi konieczne jest zawarcie Umowy, instalacja Aplikacji na Urządzeniu, a następnie Wypożyczenie Skutera za pośrednictwem Aplikacji.
 3. JedenŚlad nie gwarantuje wykonania i wdrożenia Aplikacji dla wszystkich urządzeń mobilnych. Aplikacja będzie działać na systemach operacyjnych Android.
 4. Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Skutera zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Skutera zgodnie z instrukcją obsługi Skutera udostępnioną Klientowi za pośrednictwem Aplikacji.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. używania Skutera dopiero po wypełnieniu wszystkich poleceń wskazanych w Aplikacji,
  2. używania Skutera zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
  3. kierowania Skuterem z maksymalną prędkością 45 km/h,
  4. nieobciążania Skutera ładunkiem (z uwzględnieniem masy kierującego Skuterem) o wadze przekraczającej 160 kg,
  5. nieprzechowywania w bagażniku Skutera przedmiotów niemieszczących się w bagażniku,
  6. niekierowania Skuterem będąc w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub po spożyciu leków, po których zażyciu zabronione jest lub niezalecane jest kierowanie pojazdami,
  7. niewykorzystywania Skutera jako rekwizytu, do nauki jazdy, jazd próbnych i testowych, holowania innych pojazdów, rajdów, jazd treningowych i konkursowych, wyścigów, skoków itp., zarobkowego wynajmu innym osobom, przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych, pojazdu służącego do odpłatnego przewozy innych osób lub rzeczy, poruszania się po płycie lotniska, przewożenia paliw, gazów płynnych lub sprężonych i materiałów niebezpiecznych, przedmiotów mogących stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo na drodze,
  8. nieprzewożenia za pomocą Skutera zwierząt,
  9. niepopełniania przestępstw za pomocą lub z użyciem Skutera,
  10. używania Skutera wyłącznie w celach niekomercyjnych,
  11. nieprzewożenia Skuterem dzieci poniżej 13 roku życia,
  12. niekorzystania ze Skutera podczas warunków pogodowych zagrażających bezpiecznemu poruszaniu się,
  13. postawienia skutera na stopce centralnej, zamknięcia kufra (zatrzaśnięcie) oraz wyłączenie zapłonu za pomocą odpowiedniej opcji w aplikacji (zakończenie Wypożyczenia Skutera lub Pauza)
 8. Klient nie może czynić jakichkolwiek zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń ani napraw w Skuterze. W razie dokonania przez Klienta zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw w Skuterze, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi ulepszeń ani wartości zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw. Operator może jednak żądać od Klienta przywrócenia stanu poprzedniego.
 9. Klient nie może oddać Skutera osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani podnająć.
 10. Wynajęcia Skutera z wykorzystaniem konta danego Klienta i Aplikacji podpiętej pod konto danego Klienta, może dokonać wyłącznie Klient, do którego należy konto.
 11. Zabrania się przekazywania przez Klienta osobie trzeciej danych potrzebnych do logowania na indywidualnym koncie Klienta oraz korzystania z konta Klienta lub Aplikacji podpiętej pod konto danego Klienta przez osobę trzecią.
 12. Klient jest uprawniony do kierowania Skuterem wyłącznie na terenie Dozwolonej Strefy Użytkowania. Powyższe dotyczy również Pauzy.

IV. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa może być zawarta wyłącznie przez osobę fizyczną, która:
  1. ukończyła 18 lat,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. posiada uprawnienia do kierowania Skuterem,
  4. posiada dokument uprawniający do prowadzenia skuterów elektrycznych z silnikiem o mocy do 4 kW, wydanego w Polsce (w przypadku osób, które ukończyły 18 lat dnia 19 stycznia 2013 r. lub po tym dniu- prawo jazdy co najmniej kat. AM; w przypadku osób, które ukończyły 18 lat przed dniem 19 stycznia 2013 r.- dowód osobisty) lub prawo jazdy kraju trzeciego honorowane w Polsce wraz z międzynarodowym prawem jazdy, o ile zezwala na prowadzenie Skutera w Polsce.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy przez Klienta jest dokonanie rejestracji na Stronie Internetowej, w sposób określony w ust. 3 poniżej.
 3. Dokonanie rejestracji na Stronie Internetowej następuje poprzez:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na Stronie Internetowej, w którym należy podać następujące dane osobowe:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania,
   3. datę urodzenia,
   4. numer telefonu,
   5. adres e-mail,
  2. przesłania żądanych podczas rejestracji skanów:
   1. dowodu osobistego lub
   2. prawa jazdy co najmniej kat. AM jeżeli Klient ukończył 18 lat dnia 19 stycznia 2013 r. lub po tym dniu lub
   3. prawa jazdy kraju trzeciego honorowanego w Polsce wraz z międzynarodowym prawem jazdy, o ile zezwala na prowadzenie Skutera w Polsce.
  3. wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Operatora,
  4. wybranie sposobu dokonywania płatności za korzystanie z Usługi, w tym sposobu dokonania zapłaty Opłaty Aktywacyjnej,
  5. zaakceptowaniu Regulaminu,
  6. dokonanie zapłaty Opłaty Aktywacyjnej,
 4. Warunkiem dokonana rejestracji jest podanie prawdziwych danych przez Klienta.
 5. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przekazanych przez Klienta, służących do rejestracji.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych danych w zewnętrznych bazach danych (np. Baza Dokumentów Zastrzeżonych ZBP).
 7. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Klienta w wybranych sytuacjach, które w jego ocenie powodują ryzyko narażenia sieci na straty oraz w przypadku wykrycia, że Klient użył nieprawdziwych danych do rejestracji. Wówczas nie dochodzi do zarejestrowania Klienta oraz do zawarcia Umowy.
 8. W przypadku wybrania przez Klienta jako sposób dokonania zapłaty Opłaty Aktywacyjnej przelewu, (punkt X.6.a-b Regulaminu), Klient jest zobowiązany do natychmiastowego dokonania przelewu Opłaty Aktywacyjnej. W razie negatywnego zweryfikowania przez Operatora danych Klienta podanych przez niego podczas rejestracji, Operator dokona zwrotu pobranej Opłaty Aktywacyjnej. W przypadku wybrania przez Klienta innego sposobu dokonania zapłaty Opłaty Aktywacyjnej, jej pobranie nastąpi dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu danych podanych przez Klienta.
 9. Do zawarcia Umowy dochodzi po spełnieniu wszystkich warunków określonych w punkcie IV.3, IV.4 oraz IV.8 Regulaminu.
 10. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 11. Klient wyraża zgodę na dostarczenie mu treści zawartej Umowy (tj. Regulaminu) poprzez udostępnienie go na Stronie Internetowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jej przechowywanie i odtwarzanie.
 12. Klient wyraża zgodę na udzielenie mu informacji, o których mowa w art. 12 ustawy Prawa Konsumenta poprzez udostępnienie na Stronie Internetowej Regulaminu zawierającego wskazane informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią, jej przechowywanie i odtwarzanie.
 13. Klient wyraża zgodę na wydanie mu dokumentu Umowy (tj. Regulaminu) na trwałym nośniku, poprzez udostępnienie na Stronie Internetowej Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jej przechowywanie i odtwarzanie.

V. WYPOŻYCZENIE SKUTERA

 1. Warunkiem Wypożyczenia przez Klienta Skutera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest:
  1. zawarcie Umowy,
  2. w przypadku pierwszego Wypożyczenia Skutera oraz Wypożyczenia Skutera w ramach darmowych minut, o których mowa w punktach X.12 i X.13 Regulaminu dokonanie zapłaty Opłaty Aktywacyjnej,
  3. w przypadku kolejnych Wypożyczeń po wykorzystaniu darmowych minut o których mowa powyżej:
   1. w przypadku płatności za pomocą przelewu lub szybkiego przelewu- posiadanie przez Klienta środków na Rachunku Przedpłaconym w kwocie co najmniej 10 złotych, co może wymagać uprzedniego dokonania wpłaty Opłaty Doładowującej,
   2. w przypadku płatności kartą płatniczą posiadanie podpiętej aktywnej karty płatniczej lub innego udostępnionego środka płatniczego umożliwiającego pobranie Opłaty,
  4. brak niespełnionych zobowiązań wobec JedenŚlad;
  5. zainstalowanie na Urządzeniu Aplikacji;
  6. uruchomienie Aplikacji i postępowanie zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Aplikacji,
  7. wypożyczenie Skutera za pomocą Aplikacji, w sposób wskazany w Aplikacji i po spełnieniu warunków określonych w Aplikacji.
 2. Wypożyczenie Skutera jest możliwe tylko wówczas, jeżeli pozwala na to poziom naładowania Skutera widoczny w Aplikacji jeszcze przed jego Wypożyczeniem
 3. Wypożyczenie Skutera następuje po spełnieniu wszystkich powyższych warunków w chwili odblokowania kufra Skutera za pośrednictwem Aplikacji, co następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Z tą chwilą rozpoczyna się Okres Wypożyczenia.
 4. Uruchomienie Skutera następuje po wybraniu w Aplikacji odpowiedniej opcji.
 5. Przed uruchomieniem Skutera Klient jest zobowiązany:
  1. sprawdzić stan techniczny Skutera,
  2. sprawdzić czy Skuter wyposażony jest w dwa kaski, kufer, pakiet akumulatorów, kopię dowodu rejestracyjnego, potwierdzenie ubezpieczenia,
  3. sprawdzić czy wyposażenie Skutera wymienione powyżej jest sprawne i nieuszkodzone,
  4. sprawdzić czy poziom naładowania Skutera umożliwia korzystanie ze Skutera,
  5. upewnić się czy warunki drogowe oraz pogodowe pozwalają na bezpieczne poruszanie się po drogach,
  6. założyć na głowę kask znajdujący się na wyposażeniu Skutera,
  7. zdjąć stopkę Skutera,
  8. wypełnić wszystkie polecenia wskazane w Aplikacji, które zgodnie z Aplikacją należy wypełnić przed uruchomieniem Skutera.
 6. Skuter wyposażony jest w czepki higieniczne. Klient jest uprawniony do założenia na głowę czepka higienicznego przed założeniem kasku. Operator zaleca Klientowi założenie czepka higienicznego.
 7. Za pierwsze 2 minuty korzystania ze Skutera liczone od chwili Wypożyczenia Skutera tj. wybrania w Aplikacji odpowiedniej opcji. Operator nie pobiera Opłat. Okres ten służy do przygotowania się Klienta do rozpoczęcia jazdy i spokojnego rozpoczęcia kierowania Skuterem. Ponowne skorzystanie z powyższego uprawnienia przysługuje Klientowi dopiero po upływie 120 minut od czasu zakończenia poprzedniego okresu darmowych 2 minut.
 8. Zabronione jest używanie Skutera z widocznym uszkodzeniem lub nieposiadającego jednego z elementów standardowego wyposażenia, wskazanego w punkcie V. 5 b) Regulaminu. W szczególności zabronione jest używanie Skutera w przypadku zauważenia poniższych wymienionych uszkodzeń:
  1. uszkodzona opona,
  2. brak/ uszkodzone/niedziałające światło przednie,
  3. brak/uszkodzone/ niedziałające światło tylne lub kierunkowskazy,
  4. brak/uszkodzony kierunkowskaz,
  5. uszkodzone/brak lusterka,
  6. brak stopki (bocznej lub centralnej),
  7. uszkodzone siedzisko,
  8. uszkodzona kierownica,
  9. uszkodzone hamulce,
  10. uszkodzony bagażnik,
  11. brak/uszkodzony kask,
  12. brak/uszkodzony pakiet akumulatorów,
  13. inne uszkodzenia tu niewymienione, a wpływające na bezpieczeństwo jazdy,
 9. Jakiekolwiek zauważone uszkodzenia lub braki Skutera (i) przed jego Wypożyczeniem lub (ii) przed rozpoczęciem jego używania, muszą być zgłoszone JedenŚlad niezwłocznie poprzez Aplikację, telefonicznie pod numer (22) 123 55 89 lub drogą e-mailową na adres kontakt@jedenslad.pl.
 10. Brak któregokolwiek z elementów wyposażenia Skutera wskazanego w punkcie V. 5 b) Regulaminu musi być zgłoszony JedenŚlad niezwłocznie po zauważeniu przez Klienta braku oraz (i) przed jego Wypożyczeniem lub (ii) przed rozpoczęciem używania poprzez Aplikację, telefonicznie pod numer (22) 123 55 89 lub drogą e-mailową na adres kontakt@jedenslad.pl. Powyższe dotyczy również niesprawności lub uszkodzenia, któregokolwiek z elementów wyposażenia Skutera.
 11. Wypożyczenie Skutera i jego uruchomienie bez zgłoszenia wystąpienia jakichkolwiek wad, braków lub usterek, w tym w szczególności wymienionych powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczeniem, że Skuter nie ma żadnych usterek i wad, jest sprawny technicznie, jest w stanie przydatnym do umówionego użytku oraz posiada wszystkie elementy wyposażenia.
 12. Korzystanie z niesprawnego Skutera może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą Klienta.
 13. Poziom naładowania baterii wyświetla się na desce rozdzielczej Skutera oraz w Aplikacji.
 14. Dopóki bateria Skutera posiada odpowiedni poziom naładowania do jazdy Użytkownik może używać Skutera, w tym w szczególności poruszać się Skuterem. Gdy bateria Skutera zostanie wyczerpana Użytkownik jest zobowiązany do Zwrotu Skutera w sposób opisany w Regulaminie.
 15. Użytkownik powinien niezwłocznie zakończyć wypożyczenie Skutera gdy stan baterii wskazany na desce rozdzielczej lub Aplikacji wskazuje 20% lub mniej.
 16. Poziom naładowania baterii Skutera widoczny jest w Aplikacji. Aplikacja wyświetla poziom naładowania baterii w procentach lub pozostałych do przejechania kilometrach.
 17. W zależności od rodzaju Skutera, sygnały oznaczające wyczerpaną baterię mogą być również wyświetlane na prędkościomierzu jako ikony od wskaźnika poziomu naładowania.
 18. JedenŚlad nie wymienia ani nie ładuje baterii w Okresie Wypożyczenia.
 19. Skutery ładowane są wyłącznie przez JedenŚlad w czasie, w którym Skuter nie jest Wypożyczony przez żadnego z Klientów.
 20. Użytkownik nie jest także upoważniony do fizycznego dostępu, wymiany lub ładowania baterii.
 21. Maksymalny czas jednorazowego Wypożyczenia Skutera wynosi 1 dzień od chwili jego Wypożyczenia, przy czym dzień liczony jest jako 24 następujące po sobie godziny.

VI. REZERWACJA SKUTERA

 1. Klient może czasowo rezerwować Skuter za pomocą Aplikacji, jeżeli zgodnie z informacją udostępnioną w Aplikacji Skuter jest dostępny do Wypożyczenia i rezerwacji.
 2. W celu rezerwacji Skutera należy postępować zgodnie z instrukcją wskazaną w Aplikacji.
 3. Zarezerwowanie Skutera nie jest równoznaczne z jego Wypożyczeniem.
 4. Koszty rezerwacji określone zostały w Tabeli Opłat i Kar.
 5. Maksymalny czas rezerwacji wynosi 15 minut. Po upływie tego czasu Skuter staje się dostępny w Aplikacji do Wypożyczenia przez innych Klientów. Możliwe jest jednorazowe przedłużenie czasu rezerwacji o kolejne minuty - w zależności od liczby osób potencjalnie zainteresowanych jazdą danym Skuterem.
 6. Rezerwacja Skutera przez Klienta nie gwarantuje jego dostępności i możliwości Wypożyczenia w okresie 15 minut po dokonaniu rezerwacji lub/i jej przedłużeniu. Przedłużanie rezerwacji dopełnia czas rezerwacji do maksymalnie 15 minut i może nie być możliwe w okresach czasu definiowanych jako 2 godziny następujące po sobie.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane brakiem dostępności Skutera, który został uprzednio zarezerwowany przez Klienta lub nie został zarezerwowany.

VII. PARKOWANIE

 1. Każde parkowanie Skutera, w tym w szczególności podczas Pauzy lub w celu dokonania Zwrotu Skutera możliwe jest wyłącznie w miejscach, w których parkowanie tego typu pojazdów jest dozwolone przepisami prawa i wyłącznie na parkingach publicznych.
 2. Dozwolone jest parkowanie Skutera na płatnych parkingach publicznych.
 3. W przypadku zaparkowania Skutera na płatnym parkingu publicznym, opłaty z tego tytułu ponosi Klient.
 4. Parkowanie na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejscach z określonym czasem postoju, ograniczeniami dotyczącymi parkowania, miejscach parkingowych dla taksówek i prywatnych miejscach parkingowych (np. garaże lub inne miejsce parkingowe specjalnego użytku) jest niedozwolone.
 5. Parkując Skuter, Klient zobowiązany jest do postawienia Skutera na stopce centralnej, schowania kasku (lub kasków) w kufrze zewnętrznym, zamknięcia kufra.
 6. Zaparkowanie Skutera następuje po spełnieniu wszystkich powyższych warunków i po wybraniu w Aplikacji odpowiedniej opcji.
 7. W przypadku zaparkowania Skutera w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu Użytkownik może zostać obciążony kosztami postępowania administracyjnego oraz dodatkowymi opłatami, opisanymi w Tabeli Opłat i Kar.

VIII. PAUZA

 1. Podczas Okresu Wypożyczenia Skutera możliwe jest czasowe przerwanie korzystania ze Skutera (jego kierowania) bez konieczności dokonywania jego Zwrotu (Pauza).
 2. Przerwanie korzystania ze Skutera w trybie Pauzy może nastąpić wyłącznie w miejscu, w którym możliwe jest jego zaparkowanie, o którym mowa w punkcie VII Regulaminu.
 3. Przerwanie korzystania ze Skutera w trybie Pauzy może nastąpić w Dozwolonej Strefie Użytkowania lub Dozwolonej Strefie Zwrotu.
 4. W celu przerwania korzystania ze Skutera w trybie Pauzy, konieczne jest w pierwszej kolejności zaparkowanie Skutera i wybranie odpowiedniej opcji, po uprzednim spełnieniu wszelkich warunków niezbędnych do zgodnego z niniejszym Regulaminem zaparkowania Skutera, o którym mowa w punkcie VII Regulaminu.
 5. Rozpoczęcie przerwania korzystania ze Skutera w trybie Pauzy następuje po spełnieniu powyższych warunków, w chwili wybrania w Aplikacji odpowiedniej opcji.
 6. Opłaty za korzystanie z Usługi w okresie Pauzy określa Tabela Opłat i Kar.

IX. ZWROT

 1. W celu zakończenia korzystania z Usługi Wypożyczenia Skutera, Klient zobowiązany jest do Zwrotu Skutera wraz z jego wyposażeniem wskazanym w punkcie V. 5. b) Regulaminu.
 2. Klient ma obowiązek dokonać Zwrotu sprawnego technicznie Skutera wraz z jego wyposażeniem wskazanym w punkcie V. 5. b) Regulaminu, w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, wynikające z jego bieżącej, prawidłowej eksploatacji.
 3. Przed dokonaniem Zwrotu Skutera konieczne jest jego uprzednie zaparkowanie w sposób wskazany w punkcie VII Regulaminu i wybranie w Aplikacji odpowiedniej opcji
 4. Zwrot Skutera następuje poprzez:
  1. pozostawienie Skutera na terenie Dozwolonej Strefy Zwrotu,
  2. pozostawienie Skutera na terenie objętym zasięgiem sieci komórkowej,
  3. zaparkowanie Skutera w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  4. pozostawienie Skutera w miejscu, w którym dozwolone jest jego parkowanie (punkt VII Regulaminu),
  5. postawienie Skutera na stopce, schowanie kasku (lub kasków) do kufra zewnętrznego, poprawne zamknięcie kufra i schowka,
  6. wybranie w Aplikacji opcji zakończenia Wypożyczenia Skutera,
  7. sprawdzenie w Aplikacji czy zgodnie z Aplikacją Skuter stał się możliwy do wypożyczenia,
 5. Zwrot Skutera następuje w chwili spełnienia wszystkich powyższych warunków, w chwili wybrania przez Klienta w Aplikacji odpowiedniej opcji.
 6. W przypadku nieprawidłowego Zwrotu Skutera, w sposób opisany powyżej, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia, dodatkowe opłaty (kary) wskazane w Tabeli Opłat i Kar oraz odpowiada za ewentualną kradzież lub zniszczenie.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Wypożyczenia Skutera w dowolnym momencie w szczególności z przyczyn takich jak:
  1. Okres Wypożyczenia przekroczył 3 pełne dni liczone jako doby (po 24 godziny każda)
  2. brak możliwości kontaktu z Klientem za pośrednictwem telefonu lub adresu e-mail podanych podczas rejestracji mimo kilkukrotnie ponawianych prób kontaktu ze strony Operatora
  3. ujemne saldo Rachunku Przedpłaconego
  4. celowe uszkodzenie Skutera
  5. złamanie postanowień niniejszego Regulaminu

X. ZGŁASZANIE AWARII

W razie wystąpienia w Okresie Wypożyczenia jakichkolwiek problemów technicznych Skutera, jego awarii lub uszkodzenia Klient jest zobowiązany do: 1. niezwłocznego zaparkowania Skutera w miejscu, w którym dozwolony jest Postój (punkt VII Regulaminu) chyba, że uszkodzenie lub awaria Skutera uniemożliwiają jego zaparkowanie we wskazanym miejscu. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia Skutera w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo, 2. niezwłocznego zgłoszenia Operatorowi tego faktu.

 1. Klient może dokonać zgłoszenia wskazanego w punkcie 1 powyżej za pośrednictwem Aplikacji, telefonicznie pod numerem (22) 123 55 89 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@jedenslad.pl.
 2. Dokonując zgłoszenia Klient jest zobowiązany do podania następujących informacji: imienia i nazwiska Klienta, adresu Klienta, numeru telefonu Klienta, marki i numeru rejestracyjnego Skutera, lokalizacji Skutera, rodzaju i okoliczności zdarzenia, dokładnego opisu zdarzenia i ewentualnej szkody.
 3. W razie zajścia w Okresie Wypożyczenia jakiegokolwiek wypadku drogowego z udziałem Skutera, Klient jest zobowiązany do:
  1. niezwłocznego zaparkowania Skutera w miejscu, w którym dozwolony jest Postój (punkt VII Regulaminu) chyba, że uszkodzenie lub awaria Skutera uniemożliwiają jego zaparkowanie we wskazanym miejscu. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia Skutera w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo,
  2. niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Operatorowi za pośrednictwem Aplikacji, telefonicznie pod numerem (22) 123 55 89 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@jedenslad.pl.
  3. do niezwłocznego poinformowania odpowiednich służb.
 4. Dokonując zgłoszenia Klient jest zobowiązany do podania następujących informacji: imienia i nazwiska Klienta, adresu Klienta, numeru telefonu Klienta, marki i numeru rejestracyjnego Skutera, lokalizacji Skutera, rodzaju i okoliczności zdarzenia, dokładnego opisu zdarzenia i ewentualnej szkody.
 5. W przypadkach wskazanych w ust. 1 i 4 powyżej Klient zobowiązuje się do poinformowania JedenŚlad o wszystkich szczegółach zdarzenia w chwili dokonania zgłoszenia lub najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu jego zaistnienia telefonicznie pod numerem (22) 123 55 89 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@jedenslad.pl.
 6. Sposób i powody zgłaszania usterek i wad zauważonych przez Klienta przed Wypożyczeniem Skutera lub przed rozpoczęciem jego używania zostały wskazane w punkcie V. 4 i V.5 Regulaminu.

XI. KONTROLE DROGOWE

 1. W przypadku zatrzymania Klienta przez policję do kontroli drogowej, Klient zobowiązany jest do:
  1. okazania funkcjonariuszom Policji kopii dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC,
  2. poinformowania funkcjonariusza Policji, że oryginał dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia znajduje się w posiadaniu Operatora
  3. niezwłocznego skontaktowania się Klienta z Operatorem droga telefoniczną pod numerem: (22) 123 55 89 i poinformowania go o fakcie zatrzymania Klienta do kontroli drogowej i podania dokładnego adresu
 2. Przedstawiciel Operatora niezwłocznie stawi się we wskazanym przez Klienta miejscu zatrzymania z oryginałem dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC.

XII. PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie ze Skutera w Okresie Wypożyczenia, tj. poruszanie się za pomocą Skutera jest odpłatne.
 2. Odpłatny jest również Postój.
 3. Naliczanie Opłat za korzystanie ze Skutera oraz za Postój następuje zgodnie z Tabelą Opłat i Kar.
 4. Opłaty zawarte w Tabeli Opłat i Kar uwzględniają podatek VAT.
 5. Sposób dokonywania Opłaty przez Klienta następuje zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem rozliczenia.
 6. Klient jest uprawniony do wybrania jednej z metod płatności za Usługi:
  1. szybkie przelewy za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A lub innego operatora płatności.
  2. standardowe przelewy bankowe,
  3. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem operatora płatności,
 7. Szybkie przelewy, o których mowa w punkcie 6 a) powyżej, wykonywane są za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A lub innego operatora płatności.
 8. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient wyraża zgodę na obciążenie przez JedenŚlad instrumentu płatniczego lub konta bankowego Klienta, wskazanego podczas rejestracji.
 9. Klient odpowiada za prawidłowe wprowadzenie danych dotyczących płatności.
 10. Użytkownik może zmienić metodę płatności w dowolnym czasie za pomocą Aplikacji lub poprzez Stronę Internetową.
 11. Opłata Aktywacyjna określona jest w Tabeli Opłat i Kar.
 12. Opłata Aktywacyjna zasila Rachunek Przedpłacony w formie minut do wykorzystania. Minuty naliczane są w całości od pierwszej sekundy nowej rozpoczętej minuty.
 13. Uiszczenie Opłaty Aktywacyjnej upoważnia Klienta do wynajęcia Skutera i poruszania się nim przez 60 minut w ciągu pierwszych 14 dni od dnia pierwszej rejestracji bez konieczności ponoszenia dodatkowych Opłat. Opłata Aktywacyjna wniesiona w wysokości innej niż określona w Tabelki Opłat i Kar ("kod rabatowy/promocja") może upoważniać Klienta do wynajęcia Skutera i poruszania się nim przez inną liczbę minut niż określone powyżej. Szczegółowe informacje na temat liczby minut dostępnym w ramach kodu rabatowego dostępne są na stronie/voucherze informacyjnym kodu rabatowego.

Szczegółowe informacje na temat liczby minut dostępnym w ramach kodu rabatowego/promocji dostępne są na stronie/voucherze informacyjnym kodu rabatowego/promocji lub na stronie jedenslad.pl.

 1. Po upływie 14 dni od dnia rejestracji Klient otrzymuje dodatkowe 150 minut, podczas których może poruszać się Skuterem bez konieczności ponoszenia dodatkowych Opłat. Opłata Aktywacyjna wniesiona w wysokości innej niż określona w Tabelki Opłat i Kar ("kod rabatowy/promocja") może upoważniać Klienta do otrzymania innej liczby minut niż określone powyżej.

Szczegółowe informacje na temat liczby minut dostępnym w ramach kodu rabatowego/promocji dostępne są na stronie/voucherze informacyjnym kodu rabatowego/promocji lub na stronie jedenslad.pl.

 1. Niewykorzystane przez Klienta darmowe minuty, o których mowa w punkcie 13 i 14 nie mogą zostać zamienione na świadczenie pieniężne.
 2. W przypadku skorzystania z promocji lub kodu rabatowego Klient może nie być uprawniony do otrzymania 60 minut jazdy oraz 150 dodatkowych minut, o których mowa w punkcie 13 i 14. Szczegółowe warunki obowiązywania kodu promocyjnego/promocji zawarte są w opisie kodu lub promocji.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia rejestracji wniosku o zwrot Opłaty Aktywacyjnej, niezależnie od tego czy Klient wykorzystał darmowe minuty wskazane powyżej, Operator dokona zwrotu Opłaty Aktywacyjnej na konto Klienta, z którego Klient dokonał opłaty lub na inny numer bankowy wskazany we wniosku przez Klienta. Zwrot opłaty Aktywacyjnej nie przysługuje, jeśli w ciągu pierwszych 14 dni od dnia pierwszej rejestracji Klient dokonał zakupu (w dowolny sposób) jednego z Abonamentów zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie www.jedenslad.pl lub dokonał dyspozycji skorzystania z planu Pre-Paid. Zwrot opłaty Aktywacyjnej nie przysługuje, jeśli saldo konta Klienta jest mniejsze od 0 PLN. Zwrot opłaty Aktywacyjnej może nie przysługiwać w przypadku gdy Klient korzysta z kodu rabatowego lub promocji.
 4. Wniosek o zwrot Opłaty Aktywacyjnej należy składać:
  1. drogą mailową na adres: kontakt@jedenslad.pl
  2. drogą pocztową na adres: JedenŚlad sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
 5. We wniosku należy podać: imię i nazwisko Klienta żądającego zwrotu, jego adres, numer telefonu, e-mail, numer konta bankowego na który ma zostać zwrócona Opłata Aktywacyjna. Niepodanie we wniosku którejkolwiek z powyższych danych z powoduje, że Operator nie dokonuje zwrotu Opłaty Aktywacyjnej.
 6. Po upływie 14 dni od rejestracji Klient nie jest uprawniony do żądania od Operatora zwrotu Opłaty Aktywacyjnej.
 7. Żądanie zwrotu Opłaty Aktywacyjnej, o którym mowa powyżej jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Po wykorzystaniu darmowych minut, o których mowa w punkcie 13 i 14 uprawniających do darmowego korzystania ze Skutera oraz po upływie 14 dni od rejestracji, a także w razie niewykorzystania darmowych minut wskazanych powyżej w okresie 14 dni od zawarcia Umowy, Klient w celu korzystania z Usługi zobowiązany jest do dokonania Opłaty Doładowującej.
 9. Opłaty naliczane są według stawek określonych w Tabeli Opłat i Kar.
 10. Naliczanie Opłat odbywa się w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu rozliczenia.
 11. Naliczenie Opłaty następuje po zakończeniu Okresu Wypożyczenia, po dokonaniu przez Klienta zwrotu Skutera. Klient każdorazowo po zakończeniu Okresu Wypożyczenia, informowany jest za pośrednictwem Aplikacji o wysokości naliczanej Opłaty.
 12. W przypadku wybrania przez Klienta jako sposobu płatności (i) szybkich przelewów za pośrednictwem operatora płatności (ii) standardowych przelewów bankowych, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za wykonaną Usługę niezwłocznie po zakończeniu korzystania z Usługi, tj. po zakończeniu Okresu Wypożyczenia Skutera i dokonaniu Zwrotu Skutera, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zakończenia korzystania z Usługi, tj. po zakończeniu Okresu Wypożyczenia Skutera i dokonaniu Zwrotu Skutera.
 13. W przypadku wybrania przez Klienta jako sposobu płatności płatność kartą płatniczą za pośrednictwem operatora płatności, rachunek Klienta zostaje obciążony opłatą po jej naliczeniu.
 14. Operator wystawia Klientowi fakturę VAT na wniosek Klienta zgłoszony Operatorowi za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@jedenslad.pl
 15. Obciążenie instrumentu płatniczego lub konta bankowego Klienta może następować w dowolnych momentach czasowych (także w trakcie wypożyczenia Skutera, jeżeli w trakcie korzystania ze Skutera zostanie przekroczony stan konta Klienta.
 16. W przypadku istnienia zaległości w opłatach, korzystanie z Usług może zostać zablokowane do czasu uregulowania zaległości. W tym czasie Klient nie jest uprawniony do Wypożyczenia Skutera.

XIII. ABONAMENTY

 1. Klient może skorzystać z jednej z opcji abonamentowych, o których informuje Operator na swojej stronie internetowej, poprzez wybór odpowiedniej opcji w koncie Klienta w Systemie.
 2. Wybór abonamentu możliwy jest tylko, jeśli Klient ma już założone i pozytywnie zweryfikowane konto w systemie oraz posiada aktywną kartę płatniczą, którą podpina poprzez swoje konto w Systemie, aby pokryć opłatę abonamentową.
 3. Skuteczny wybór abonamentu następuje poprzez kliknięcie w koncie Klienta w Systemie interesującej go opcji i podpięcie aktywnej karty płatniczej Klienta (czyli wpisanie danych aktywnej karty płatniczej).
 4. Środki pokrywające koszt danego abonamentu pobierane są "z góry" co miesiąc (licząc od dnia skutecznego wyboru abonamentu) za okres jednego miesiąca (wedle cennika danego abonamentu), dopóki Klient nie wycofa swojej na to zgody.
 5. Pierwsza opłata za abonament pobierana jest w momencie wyboru przez Klienta danego abonamentu oraz podpięcia przez niego aktywnej karty płatniczej za okres jednego miesiąca trwania abonamentu. Po upływie miesiąca od tego czasu, jeśli Klient nie wycofa swojej na to zgody, z karty pobierana jest kolejna opłata abonamentowa za okres kolejnego (jednego) miesiąca, aż do momentu wycofania zgody Klienta na abonament.
 6. Wycofanie zgody na abonament (czyli na comiesięczne pobieranie z karty Klienta środków pokrywających koszt abonamentu) następuje poprzez wybór opcji Pre-paid w koncie Klienta w Systemie.
 7. Wycofanie zgody na abonament oznacza, że środki z karty nie będą pobierane od kolejnego miesiąca. Środki już pobrane "z góry" na dany miesiąc nie podlegają zwrotowi, a Klient zachowuje wszelkie prawa związane z nabyciem abonamentu podczas tego miesiąca (miesiąca, za który środki zostały już pobrane).

XIV. REKLAMACJA

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 2. Reklamacje można składać:
  1. drogą mailową na adres: kontakt@jedenslad.pl,
  2. drogą pocztową na adres: JedenŚlad sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
 3. Zgłoszenie reklamacyjne Klienta musi zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. adres zamieszkania,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. dokładny opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji,
  6. datę wystąpienia zdarzenia będącego podstawą złożenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Brak w zgłoszeniu reklamacyjnym danych wskazanych w punkcie XII. 3. a), b), e), f) Regulaminu powoduje nierozpoznanie reklamacji.
 5. W razie konieczności uzyskania przez Operatora w celu zweryfikowania zasadności złożenia zgłoszenia reklamacyjnego dodatkowych danych, Operator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta o złożenie uzupełniających wyjaśnień w zakresie niezbędnym do rozpoznania reklamacji.
 6. Operator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Klienta w terminie dwóch tygodni od daty jej otrzymania lub otrzymania uzupełniających informacji, o których mowa w punkcie XI.5 Regulaminu.
 7. W razie niemożliwości dotrzymania przez Operatora terminu wskazanego w punkcie XI.6 Regulaminu, Operator jest zobowiązany do poinformowania Klienta o niemożności rozpoznania reklamacji w tym terminie oraz o przyczynie niemożności rozpoznania reklamacji w przewidzianym terminie, a także do wskazania terminu, w którym nastąpi rozpoznanie reklamacji Klienta, jednak nie dłuższego niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator informuje Klienta w takiej samej formie w jakiej została złożona reklamacja chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy w zgłoszeniu reklamacyjnym, że domaga się poinformowania go o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w inny sposób tj. drogą pocztową lub za pośrednictwem wiadomości mailowej.
 9. Klient jest uprawniony do odwołania się od rozstrzygnięcia Operatora w przedmiocie reklamacji w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia Klientowi rozstrzygnięcia.
 10. Do postępowania odwoławczego stosuje się postanowienia Regulaminu wskazane w punktach XI. 5-XI.8.

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient odpowiada za Skuter od chwili jego Wypożyczenia do momentu jego Zwrotu przez cały Okres Wypożyczenia.
 2. Klient zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie możliwe środki w celu zapobieżenia uszkodzeniu lub kradzieży wypożyczonego Skutera.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych wskazanych w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, mających miejsce w Okresie Wypożyczenia Skutera.
 5. Klient osobiście ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ruchu drogowym i jest obowiązany do samodzielnego pokrycia wszelkich kar, opłat, mandatów itp. wynikających z naruszenia tych przepisów.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w Okresie Wypożyczenia, w tym w szczególności w związku z prowadzeniem Skutera.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek naruszenia postanowień Regulaminu.
 8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Klient zostaje obciążany karami finansowymi wskazanymi w Tabeli Opłat i Kar.
 9. Jeżeli wymienione w Tabeli Opłat i Kar naruszenia Regulaminu, spowodowały powstanie po stronie Operatora szkody przekraczającej wymienione powyżej kwoty, Operator jest upoważniony do dochodzenia od Klienta odszkodowania przewyższającego wymienione powyżej kwoty.
 10. W przypadkach wskazanych w Tabeli Opłat i Kar Klient zobowiązany jest również do pokrycia ewentualnych kosztów administracyjnych, postępowania administracyjnego, postępowania sądowego.
 11. JedenŚlad nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. dostępność łącza internetowego i jakości komunikacji,
  2. jakość sygnału GPS i GSM,
  3. dostępność Skutera,
  4. niemożność wypożyczenia Skutera spowodowanej zbyt niskim stanem naładowania baterii Skutera, uszkodzeniem Skutera oraz wszelkie powstałe z tego powodu szkody,
  5. awarię, uszkodzenie Skutera i jego wyposażenia z przyczyn niezależnych od JedenŚlad oraz wszelkie powstałe z tego powodu szkody,
  6. inne nieprzewidziane skutki i działalność czynników/osób trzecich.

XVI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe Klienta konieczne do zawarcia Umowy i jej wykonania na mocy ustawowego upoważnienia zawartego w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych. W celu zawarcia Umowy i jej wykonania niezbędne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy.
 2. Operator przetwarza dane osobowe Klienta również w innych celach wskazanych w Polityce Prywatności, w tym w szczególności w celach marketingowych (np. otrzymywanie newslettera) dlatego niezbędne jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez JedenŚlad jego danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne. Brak wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych uniemożliwia zawarcie Umowy.
 3. JedenŚlad przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonania Umowy oraz w zakresie i w celu wyrażonych przez Klienta zgód.
 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie przez Operatora i wyłącznie na potrzeby wykonania Umowy oraz zgodnie z wyrażoną przez Klienta zgodą.
 6. Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany:
  1. drogą mailową na adres: kontakt@jedenslad.pl,
  2. drogą pocztową na adres: JedenŚlad sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
 8. Administratorem danych osobowych jest JedenŚlad.
 9. W przypadku zmiany danych Klienta, których podanie jest niezbędne dla celów zawarcia Umowy, Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji.
 10. Brak aktualizacji danych może spowodować blokadę możliwości korzystania z Aplikacji przez Klienta.
 11. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.

XVII. UBEZPIECZENIE

1 Skuter wypożyczany Klientowi przez Operatora posiada ważne ubezpieczenie OC, AC oraz NNW.

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Skutera dostępne są na żądanie wysłane na adres email: kontakt@jedenslad.pl

XVIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z JedenŚlad w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podawania przyczyny.
 2. Powyższy termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem Klient złoży Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie należy złożyć drogą pocztową na adres: JedenŚlad sp. z o.o., ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jedenslad.pl
 3. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy Prawa Konsumenta.
 4. Operator prześle Klientowi drogą pocztową lub drogą mailową potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, uznaje się ją za niezawartą, a Strony mają obowiązek zwrócić sobie wszystko co otrzymały od siebie na mocy Umowy. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez JedenŚlad oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Operator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu Skutera inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

XIX. WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. Wypowiedzenie należy przesłać na adres pocztowy: JedenŚlad sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jedenslad.pl
 3. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi.
 4. Klient zobowiązuje się do pokrycia salda Rachunku przedpłaconego do kwoty równej zero złotych przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu.
 5. Jeśli środki finansowe na Rachunku przedpłaconym przekraczają zero złotych w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone Klientowi na konto, z którego zostały wpłacone lub przekazane na konto wskazane w wypowiedzeniu. Zwrot środków nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.
 6. Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy za 14 - dniowym wypowiedzeniem w przypadku uszkodzenia Skutera przez Klienta;
 7. Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w razie:
  1. używania Skutera przez Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w sposób sprzeczny z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  2. wykrycia przez Operatora, że dane osobowe Klienta podane przez Klienta są nieprawdziwe lub uzasadnionego podejrzenia przez Operatora, że stan psychofizyczny Klienta nie pozwala na bezpieczne korzystanie przez niego ze skutera,
  3. uszkodzenia Skutera przez Klienta po raz trzeci,
  4. nieuiszczenia przez Klienta zapłaty za wykonaną Usługę w wymaganym przez Umowę terminie.

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Skutera są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się Skuterem, o umiejętności kierowania Skuterem oraz o posiadaniu wymaganych przepisami prawa uprawnień do poruszania się Skuterem oraz znajomością przepisów prawa o ruchu drogowym.
 2. JedenŚlad jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana z tygodniowym wyprzedzeniem (i) pocztą na adres Klienta podany podczas rejestracji lub zmieniony przez Klienta podczas trwania Umowy lub (ii) na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji lub zmieniony przez Klienta podczas trwania Umowy oraz zostanie umieszczona na Stronie Internetowej. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej na adres kontakt@jedenslad.pl w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez Klienta. Brak zgody na zmianę Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczny z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
 4. Wiążącą wersją Regulaminu jest zawsze wersja polska, bez względu na ilość jego tłumaczeń.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 06.03.2018 r.

Załącznik 1- Tabela Opłat i kar

Opłata Aktywacyjna: 49 PLN

Opłata Aktywacyjna może być inna niż określona w Tabelki Opłat i Kar ("kod rabatowy/promocja"). Szczegółowe informacje na temat szczególnych warunków kodu rabatowego/promocji dostępne są na stronie/voucherze informacyjnym kodu rabatowego/promocji lub na stronie jedenslad.pl.

OPŁATY DODATKOWE i KARY

 • Parkowanie w miejscu niedostępnym publicznie dla innych użytkowników JedenŚlad: 100 PLN
 • Udostępnienie Skutera do kierowania przez osobę trzecią lub osobę nieuprawnioną: 300 PLN plus poniesione koszty administracyjne i sądowe plus poniesione koszty naprawy
 • Prowadzenie Skutera przez Klienta będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub leków które zabraniają lub zalecają powstrzymywanie się od kierowania pojazdami: 500 PLN plus niezbędne koszty sądowe i administracyjne oraz ewentualne postępowanie mandatowe
 • Złamanie zasad ruchu drogowego/mandat lub Zwrot Skutera w miejscu niedozwolonym lub w sposób nieprawidłowy: 100 PLN plus niezbędne opłaty sądowe, administracyjne oraz ewentualne postępowanie mandatowe
 • W przypadku Zwrotu Skutera poza Dozwoloną Strefą Użytkowania Klient pokrywa koszty transportu Skutera do siedziby JedenŚlad w wysokości 2 PLN za każdy kilometr plus należna Opłata za Okres Wypożyczenia
 • Pozostawienie otwartego bagażnika Skutera w czasie Postoju lub po dokonaniu Zwrotu Skutera: 300 PLN
 • Pozostawienie kasku poza zamkniętym bagażnikiem Skutera w czasie Postoju lub po dokonaniu Zwrotu Skutera: 200 PLN
 • Utrata/zgubienie kasku: 300 PLN
 • Brak zgłoszenia szkody: koszt szkody plus 150 PLN lub 50% (w zależności która z wartości jest większa)
 • Utrata lub uszkodzenie części Skutera - 100 PLN plus opłata według cennika producenta nie więcej niż 500 PLN w przypadku niecelowego uszkodzenia Skutera lub elementów wyposażenia Skutera
 • Kradzież Skutera podczas Wypożyczenia Skutera (z wyłączaniem okresu trwania Pauzy) z wyjątkiem aktów rozboju i z użyciem przemocy: 10 000 PLN z VAT plus poniesione koszty administracyjne i sądowe